C# Cup of T Mug

I must have one of these

c_cup_of_t_mug